Socialsekreterare - Ljusdals kommun - Administratörsjobb i Ljusdal
Socialsekreterare
Ljusdals kommun / Administratörsjobb / Ljusdal
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla administratörsjobb i Ljusdal, Nordanstig, Hudiksvall, Bollnäs
Visa alla jobb hos Ljusdals kommun i Ljusdal

Arbetsplats
I nd iv id- och fam iljeomsorgens barn- och fam iljeenhet.

Ljusdals kommun är beläget i den nordvästra delen av det vackra Häls ingland. De största orterna i kommunen är Ljusdal, Järvsö och Fär ila. I vår kommun är det nära t ill allt som hör t ill l ivets goda, ett r ikt kulturl iv och en mångfald av akt iv iteter och sevärdheter! För d ig som är natur intresserad f inns oändl iga möjl igheter t ill upplevelser utöver det vanl iga.

T illsammans arbetar v i i kommunen med allt som är v ikt igt i våra
kommun invånares vardag. I Ljusdals kommun har 1700 medarbetare Sver iges v ikt igaste jobb när v i servar våra 19 000 i nvånare. Är du den som v ill ber ika oss med d ina kunskaper, d itt engagemang och d in personl ighet?

* Barn- och fam iljeenhetens arbetsområde i nnefattar såväl mynd ighetsutövn ing som uppföljn ing av i nsatser och öppenvård r iktat mot barn/unga 0-20 år och deras fam iljer. Enheten har 25 medarbetare. Enheten är i ndelad i tre arbetsgrupper; barn- och ungdomsgrupp, fam iljerätts- och fam iljehemsgrupp och I nd iv id och fam iljeomsorgens resursteam.
Barn- och fam iljeenheten arbetar för att möta behov i den ensk ildes egen m iljö, med t id iga i nsatser och med att utveckla stöd t ill barn som är placerade i fam iljehem samt deras föräldrar. V i arbetar med BB IC:s alla delar i såväl utredn ing som verkställ ighet. I nom barn- och ungdomsenheten pågår ett i ntens ivt utveckl ingsarbete.
Enheten värnar om en god arbetsm iljö och om att skapa förutsättn ingar för ett arbetskl imat som främjar arbetsglädje och hälsa.

Arbetsuppg ifter
Mynd ighetsutövande arbete enl igt SoL och LVU. Uppdraget är att efter anmälan eller ansökan utreda behov av b istånd avseende målgruppen barn/ungdom 0-18 år och deras fam iljer med stöd av BB IC. V idare att ansvara för uppföljn ing av bev iljade b istånds insatser. Samarbete med andra mynd igheter, skolor, mm i ngår i uppg ifterna.

Kval if ikat ioner/utb ildn ing
övertygade om att det kan bl i sk illnad för barn när v i utreder barns behov och föräldrars förmåga samt bev iljar och följer upp i nsatser. Du måste ha kunskap om lagrummen SoL och LVU. V i v ill att du har goda kunskaper om barn/ungdomars och deras behov och utveckl ing. V i utvecklar nu metoder i nom såväl utredn ing som i nsatser och v ill att du delar vårt i ntresse. Du behöver ha god kännedom om samhällets resurser. V i eftersträvar ett nätverksperspekt iv och förutsätter att du delar detta. Du måste vara stresstål ig och kunna uttrycka d ig väl i tal och skr ift. Det är v ikt igt att du har en god samarbetsförmåga samt id igt som du kan arbeta självständ igt. Arbetet kräver att du har körkort.

Övr igt
Vår arbetsplats kännetecknas av ett öppet arbetskl imat både avseende t illgängl ighet, lokaler och i ntern samverkan. Barn- och fam iljeenheten består av följande arbetsgrupper:
* Barn- och fam iljegruppen med 6 soc ialsekreterare.
* Ungdomsgruppen med 5 soc ialsekreterare.
* Fam iljehemsgrupp med 3 fam iljehemssekreterare och 0,5 kontaktsekreterare.
* Fam iljerättsgrupp med  2,5 fam iljerättssekreterare
* Resursteam med 6 fam iljebehandlare.
* 0,5 kv innofr idssamordnare

Varakt ighet och Sysselsättn ingsgrad
T illsv idareanställn ing med t illträde 2014-09-01 eller efter överenskommelse.

Upplysn ingar lämnas av
Enhetschef Chatar ina Plomér, 0651-180 94, 070-2573862 eller 1:e soc ialsekreterare Soraya Aloush 0651-187 58.

Fackl iga kontaktpersoner
SSR: Staffan Olsson, 0651-182 30
V is ion: Anna-Kar in Jonasson-Juhlén, 0651-182 33

S ista ansökn ingsdag
2014-08-21

I nformat ion t ill rekryter ingskonsulter och annonssäljare:
Ljusdals kommun gör akt iva val när det gäller var v i v ill exponera våra platsannonser och v ilket stöd v i v ill ha i rekryter ingen. V i kommer i nte att köpa tjänster eller annonsplats för en pågående rekryter ing och ber er därför att i nte kontakta oss med sådana erbjudanden.

Publiceringsdatum
2014-07-24

Arbetstider och omfattning
Heltid Tillsvidareanställning

Ersättning
Månadslön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2014-08-21
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Kontakt
Chatarina Plomér

Företag
Ljusdals kommun

Adress
Ljusdals kommun
Norra Järnvägsgatan 21
82780 Ljusdal

Kontorsadress
Norra Järnvägsgatan 21

Jobbnummer
1945280

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Ljusdals kommun: