Doktorand i historia med inriktning mot historisk demografi - Umeå universitet, Humanistisk fakultet - Administratörsjobb (offentlig verksamhet) i Umeå
Doktorand i historia med inriktning mot historisk demografi
Umeå universitet, Humanistisk fakultet / Administratörsjobb (offentlig verksamhet) / Umeå
2020-02-07

Visa alla administratörsjobb (offentlig verksamhet) i Umeå, Vännäs, Nordmaling, Vindeln
Visa alla jobb hos Umeå universitet, Humanistisk fakultet i Umeå

Humanistiska fakulteten vid Umeå universitet söker nya vägar för humaniora och bygger starka forskningsområden för framtiden.

Institutionen för idé och samhällsstudier söker en doktorand i historia med inriktning mot historisk demografi.

Institutionen för idé- och samhällsstudier http://www.idesam.umu.se/ vid Umeå universitets humanistiska fakultet bedriver utbildning och forskning inom ämnesområdena arkeologi, filosofi, historia, historia med utbildningsvetenskaplig inriktning, idéhistoria, religionsvetenskap och teologi.

Den historiska forskningen ägnas socialhistoria, militärhistoria, politisk historia, befolkningshistoria, genushistoria, idrottshistoria, samt känslohistoria - med fokus från medeltid fram till vår egen samtid. I den historievetenskapliga miljön finns för närvarande omkring 15 forskare/lärare, varav flera med professors/docentkompetens, samt tre doktorander. Det högre seminariet i historia och idéhistoria är en viktig mötesplats för oss.

Doktorandanställningen i historia med inriktning mot historisk demografi kommer att fysiskt vara placerad vid Enheten för demografi och åldrandeforskning (CEDAR) https://www.umu.se/enheten-for-demografi-och-aldrandeforskning/, en tvärvetenskaplig forskningsmiljö med ett trettiotal verksamma forskare. Forskningen är inriktad på demografisk förändring, en åldrande befolkning och människors livsvillkor i ett långt tidsperspektiv. Vid enheten finns flera stora demografiska databaser med individdata som används i forskningen och den nationella infrastrukturen SwedPop som möjliggör komparativa studier med data från andra stora svenska historiska befolkningsdatabaser. Verksamheten har en stark internationell prägel och goda möjligheter finns till samarbete med andra lärosäten i Sverige och utomlands.

Publiceringsdatum
2020-02-07

Kvalifikationer
Grundläggande behörighet
För att antas till utbildning på forskarnivå krävs att man uppfyller krav på såväl grundläggande som särskild behörighet. Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå och fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet
För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i historia krävs att den sökande har genomgått minst 30 hp på avancerad nivå i historia med ett självständigt arbete om minst 15 hp. Studerande som i annan ordning inom eller utom landet har förvärvat motsvarande kunskaper kan antas till forskarutbildningen efter prövning.

Sökande bör ha ett uttalat intresse för att arbeta med kvantitativa data och analysmetoder. Dokumenterad erfarenhet av historisk-demografiskt inriktade studier är meriterande. Vi ser gärna forskningsplaner som är inriktade mot studier av nordliga befolkningar eller mot komparativa studier som inkluderar data från olika svenska regioner.

Se allmän studieplan https://www.umu.se/globalassets/organisation/fakulteter/humfak/humanistik-fakultet/allmanna-studieplaner/svenska/195017_511-1311-12studieplanfoutbhist20170314.pdf i huvudområdet.

Bedömningsgrunder
Vid urvalet bland behöriga sökande tas i första hand hänsyn till förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Bedömningen grundar sig i huvudsak på tidigare studieresultat där särskild vikt tillmäts skriftliga arbeten, samt forskningsskissens kvalitet och relevans för examensämnet. Hänsyn tas även till referenstagning, anställningsintervju och annan möjlig prövning av huvudkandidater.

Examen ska vara avlagd senast vid ansökningstidens utgång.

Anställningsvillkor
Innehavare av doktorandtjänst ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå. Anställning som doktorand ges för den tid som bedöms nödvändig för slutförande av forskarstudierna på normal studietid, vilket motsvarar en forskarutbildning på heltid i fyra år. I ett första skede omfattar anställningen ett år, varpå den förnyas med högst två år i taget under förutsättning att den individuella studieplanen följs. En doktorand kan i begränsad omfattning arbeta med utbildning och administrativt arbete motsvarande högst tjugo procent av full arbetstid. Anställningstiden kan som en följd av detta förlängas till högst fem år. Lönen följer Umeå universitets doktorandavtal https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/universitetsforvaltningen/personalenheten/regler-och-riktlinjer/lon-och-ersattning/doktorandavtal-an-2.2.7-602-19.pdf.

Övrig information
Alla doktorander som antas deltar obligatoriskt i en forskarskola https://www.umu.se/forskning/utbildning-pa-forskarniva/forskarskolor/humanistiska-fakultetens-forskarskola/mer-om-humanistiska-fakultetens-forskarskola/ som samordnas med ordinarie forskarutbildning som bedrivs vid respektive institution. Studierna påbörjas 31 augusti 2020. Arbetsplats är Umeå universitet. Doktoranderna förväntas i övrigt delta aktivt i utvecklandet av ämnets forskningsmiljö.

Enligt Högskoleförordningen (12 kap 2§) kan beslutet om anställning inte överklagas.

Så ansöker du
Ansökan ska innehålla:

- Utdrag ur Ladok, eller motsvarande, på avklarade poäng samt kopia av examensbevis eller motsvarande som styrker grundläggande och särskild behörighet
- Meritförteckning inklusive namn och kontaktuppgifter på två referenspersoner
- För huvudområdet relevant kandidat-, magister- och masteruppsats (eller examensarbete/motsvarande) samt eventuell annan forskningsmeritering
- Forskningsplan - denna får inte överstiga 30 000 tecken inklusive blanksteg - som innehåller: beskrivning av syfte och problemområde, tidigare forskning, genomförande, dvs. metod, material och teori, relevans, tidsplan
- Ett brev där du beskriver dina motiv för att påbörja doktorandutbildning, och där det framgår vilken expertis vid institutionen som krävs för att det aktuella avhandlingsprojektet ska kunna genomföras.

Ansökan ska göras senast 28 februari 2020 via e-rekryteringssystemet.

Välkommen med din ansökan!

Varaktighet, arbetstid
100%. Tillträde: 2020-08-31 Visstidsanställning

Ersättning
Månadslön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2020-02-28
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Företag
Umeå universitet, Humanistisk fakultet

Jobbnummer
5083791


Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Umeå universitet, Humanistisk fakultet: