Doktorand i romanska språk

Stockholms Universitet / Högskolejobb / Stockholm
Observera att sista ansökningsdag har passerat.


Visa alla högskolejobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Stockholms Universitet i Stockholm, Solna, Sundbyberg, Sollentuna, Täby eller i hela Sverige

vid Romanska och klassiska institutionen. Sista dag att ansöka är 2023-04-15.

Romanska och klassiska institutionen tillhör Humanistiska fakulteten och har ca 70 anställda (lärare, forskare, doktorander, administratörer) och ett tusental studenter per läsår. I romanska språk ingår lärarna och forskarna i tre ledande forskningsområden vid fakulteten: Litteraturforskning, Romansk språkforskning samt Andraspråk och flerspråkighet.

Som doktorand vid Humanistiska fakulteten kan du delta i fakultetens forskarskola, vars teman och kurser präglas av mångvetenskapliga och interdisciplinära samarbeten. Här har du chans att höja kvaliteten i utbildningen genom det utbyte som gemenskapen med doktorander från andra ämnen och institutioner ger.

Projektbeskrivning
Doktorandens avhandlingsarbete kommer att bedrivas inom ramen för de romanska språk inom vilka vi erbjuder utbildning: franska, italienska, portugisiska och spanska (litteratur- eller språkvetenskap). Du kan också välja Romanska språk allmän inriktning.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet gäller enligt den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå i romanska språk:

• att den sökande med godkänt resultat genomgått kurser på avancerad nivå om minst 30 hp i franska, italienska, portugisiska eller spanska inkl. ett examensarbete om minst 15 hp.

• att den sökande har godkänt betyg i Engelska 6 eller motsvarade.

Detta gäller ej studenter som genomgått högskoleutbildning där engelska är ett behörighetskrav.

Behörighetskraven ska uppfyllas även av den som inom eller utom landet förvärvat motsvarande kompetens och de ska vara uppfyllda senast sista ansökningsdag.

Urval
Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Följande kriterier används för att bedöma denna:

• Tidigare utbildning i allmänhet. Bedömning sker med hänsyn till såväl djup som bredd i tidigare utbildning.

• Vetenskaplig produktion. På basis av examensarbeten från grundnivå och avancerad nivå samt i förekommande fall annan vetenskaplig produktion bedöms förmågan att tillgodogöra sig utbildningen enligt följande: kritisk förmåga, analytisk förmåga, kreativitet, självständighet och vetenskaplig noggrannhet. Vid bedömningen ska också tidsaspekten beaktas, d.v.s. i vilken utsträckning den sökande kunnat utföra sina tidigare vetenskapliga uppgifter inom givna tidsramar. Dessutom görs, utifrån en jämförelse av arbetena, en bedömning av den sökandes vetenskapliga utveckling.

• Forskningsplan. Sökande ska kort redogöra för sitt tänkta forskningsområde. Redogörelsen ska innehålla problemformulering och beskrivning av genomförandet av forskningsarbetet. Forskningsplanen bedöms med avseende på relevans, originalitet och genomförbarhet inom given tidsram (d.v.s. under en period motsvarande fyra års utbildning på heltid för doktorsexamen resp. två års utbildning på heltid för licentiatexamen).

• Samarbetsförmåga. Den sökandes förmåga till detta bedöms utifrån t.ex. referenser, intyg och intervjuer.

• Övrigt. Höga krav ställs på den sökandes förmåga att uttrycka sig adekvat på vetenskaplig franska, italienska, portugisiska resp. spanska. Bedömning görs utifrån tidigare vetenskapliga alster.

• Vid antagning och urval av sökande till utbildning på forskarnivå i romanska språk inriktning mot franska, italienska, portugisiska, spanska eller allmän inriktning ska institutionsstyrelsen beakta vad som föreskrivs i Humanistiska fakultetens regler.

Lokal antagningsordning Romanska och klassiska institutionen: Romanska och klassiska institutionen våra utbildningar.

Antagningsordning Forskarutbildning Stockholms universitet: www.su.se/styrdokument/utbildning.

Anställningsvillkor
Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning, men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats fri från diskriminering och som ger lika möjligheter för alla.

Publiceringsdatum
2023-03-15

Kontaktuppgifter för detta jobb
Ytterligare information lämnas av Laura Álvarez López, studierektor forskarutbildningen, tfn 08-16 14 61, studierektoruf.romklass@su.se.

Övriga upplysningar om anställningen lämnas av Fanny Forsberg Lundell, prefekt, tfn 08-16 34 62, prefekt.romklass@su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/OFR), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, seko@seko.su.se (SEKO), doktorandrepresentant: doktorandombud@sus.su.se.

Så ansöker du
Du söker doktorandplatsen via universitetets rekryteringssystem. Du ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker fyller du i

• kontakt- och personuppgifter
• högsta examen
• språkkunskaper
• information om 2-3 referenspersoner (t.ex. tidigare handledare/arbetsgivare)

och bifogar följande dokument

• personligt brev
• CV, examina, övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över självständiga arbeten/uppsatser
• forskningsplan med ämnesavgränsning, forskningsläge, syfte, teoretisk och metodisk förankring skriven på det romanska språk som ansökan avser med abstract på engelska (3-5 sidor)
• examensbevis, betyg, intyg eller LADOK-utdrag som styrker grundläggande och särskild behörighet (max 6 filer)
• självständiga arbeten/uppsatser på kandidatnivå och avancerad nivå/motsv. (max 6 filer)
• övriga handlingar som dokumenterar förmåga att tillgodogöra sig utbildningen, t.ex. rekommendationsbrev (max 3 filer)

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Ersättning
Lönetrappa

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2023-04-15
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Stockholms Universitet (org.nr 202100-3062), http://www.su.se

Arbetsplats
Stockholms universitet

Jobbnummer
7550781

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Prenumerera på jobb från Stockholms Universitet

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Stockholms Universitet: