2 doktorander i historia m utbildningsvet. inriktn. alt. pedagog - Umeå universitet, Humanistisk fakultet - Administratörsjobb (offentlig verksamhet) i Umeå
2 doktorander i historia m utbildningsvet. inriktn. alt. pedagog
Umeå universitet, Humanistisk fakultet / Administratörsjobb (offentlig verksamhet) / Umeå
2020-02-07

Visa alla administratörsjobb (offentlig verksamhet) i Umeå, Vännäs, Vindeln, Nordmaling
Visa alla jobb hos Umeå universitet, Humanistisk fakultet i Umeå

Humanistiska fakulteten vid Umeå universitet söker nya vägar för humaniora och bygger starka forskningsområden för framtiden.

Institutionen för idé- och samhällsstudier söker 2 doktorander i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning alt. pedagogiskt arbete.

Institutionen för idé- och samhällsstudier http://www.idesam.umu.se/ vid Umeå universitets humanistiska fakultet bedriver utbildning och forskning inom huvudområdena arkeologi, filosofi, historia, historia med utbildningsvetenskaplig inriktning, idéhistoria, religionsvetenskap och teologi.

Inom historia med utbildningsvetenskaplig inriktning bedrivs forskning och forskarutbildning inom både utbildningshistoria och historiedidaktik. Forskningsmiljön samarbetar med andra forskningsmiljöer inom både utbildningshistoria och historiedidaktik, såväl i Sverige som internationellt, och miljön är ofta värd för gästforskare från olika länder. Miljön anordnar fortlöpande större och mindre konferenser och driver den vetenskapliga e-tidskriften Nordic Journal of Educational History. Lokalt har miljön nära samarbete med Umeå forskningsmiljö för de samhällsorienterande ämnenas didaktik (UmSOD) liksom med Lärarhögskolan.

Föreliggande utlysning gäller utbildningshistoria och de doktorander som antas kommer att vara knutna till den nationella forskarskolan "Perspektiv på dagens skola: Forskarskola i tillämpad utbildningshistoria (PEDASK)". Detta betyder att doktoranderna ska bedriva forskning om utbildningens och undervisningens historia med koppling till brännande utbildningspolitiska frågor i vår samtid. Läs mer om forskarskolan på https://appliedhistoryofeducation.school.blog/

Publiceringsdatum
2020-02-07

Kvalifikationer
Grundläggande behörighet
För att antas till utbildning på forskarnivå krävs att man uppfyller krav på såväl grundläggande som särskild behörighet. Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå och fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet
För att uppfylla kravet på särskild behörighet för att antas till utbildning på forskarnivå i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning krävs att den sökande har genomgått minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå i historia med ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng eller har lärarexamen i historia med ett självständigt arbete inom relevant område om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå. Studerande som i annan ordning inom eller utom landet har förvärvat motsvarande kunskaper kan antas till forskarutbildningen efter prövning.
Doktorand kan alternativt antas i pedagogiskt arbete. I så fall krävs att den sökande har lärarexamen, två års yrkeserfarenhet samt att den sökande har skrivit en vetenskaplig uppsats/ett examensarbete om minst 15 hp. Studerande som i annan ordning inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper kan antas till forskarutbildningen efter prövning.

Vid urvalet bland behöriga sökande tas i första hand hänsyn till relevans och kvalitet i forskningsplanen samt i tidigare skriftliga arbeten.

Se allmän studieplan i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning samt pedagogiskt arbete: https://www.umu.se/globalassets/organisation/fakulteter/humfak/humanistik-fakultet/allmanna-studieplaner/svenska/209364_allmn-studieplan-histutb-20160211.pdf och https://www.umu.se/globalassets/organisation/fakulteter/humfak/humanistik-fakultet/allmanna-studieplaner/svenska/209715_511-4323-08studieplanpedagogisktarbete-rev.pdf.

Bedömningsgrunder
Vid urvalet bland behöriga sökande tas i första hand hänsyn till förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Bedömningen grundar sig i huvudsak på tidigare studieresultat där särskild vikt tillmäts skriftliga arbeten, samt forskningsskissens kvalitet och relevans för examensämnet. Hänsyn tas även till referenstagning, anställningsintervju och annan möjlig prövning av huvudkandidater.

Examen ska vara avlagd senast vid ansökningstidens utgång.

Anställningsvillkor
Innehavare av doktorandtjänst ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå. Anställning som doktorand ges för den tid som bedöms nödvändig för slutförande av forskarstudierna på normal studietid, vilket motsvarar en forskarutbildning på heltid i fyra år. I ett första skede omfattar anställningen ett år, varpå den förnyas med högst två år i taget under förutsättning att den individuella studieplanen följs. En doktorand kan i begränsad omfattning arbeta med utbildning och administrativt arbete motsvarande högst tjugo procent av full arbetstid. Anställningstiden kan som en följd av detta förlängas till högst fem år. Lönen följer Umeå universitets doktorandavtal https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/universitetsforvaltningen/personalenheten/regler-och-riktlinjer/lon-och-ersattning/doktorandavtal-an-2.2.7-602-19.pdf.

Övrig information
Alla doktorander som antas deltar obligatoriskt i forskarskolan PEDASK, se https://appliedhistoryofeducation.school.blog/. Studierna inom forskarskolan samordnas med ordinarie forskarutbildning som bedrivs vid Institutionen för idé- och samhällsstudier. Studierna påbörjas den 17 augusti 2020. Arbetsplats är Umeå universitet. Doktoranderna förväntas i övrigt delta aktivt i utvecklandet av ämnets forskningsmiljö.

Enligt Högskoleförordningen (12 kap 2§) kan beslutet om anställning inte överklagas.

Så ansöker du
Ansökan ska innehålla:

- Utdrag ur Ladok, eller motsvarande, på avklarade poäng samt kopia av examensbevis eller motsvarande som styrker grundläggande och särskild behörighet
- Meritförteckning inklusive namn och kontaktuppgifter på två referenspersoner
- För huvudområdet relevant kandidat-, magister- och masteruppsats (eller examensarbete/motsvarande) samt eventuell annan forskningsmeritering
- Forskningsplan - denna får inte överstiga 30 000 tecken inklusive blanksteg - som innehåller: beskrivning av syfte och problemområde, tidigare forskning, genomförande, dvs. metod, material och teori, relevans, tidsplan
- Ett brev där du beskriver dina motiv för att påbörja doktorandutbildning, och där det framgår vilken expertis vid institutionen som krävs för att det aktuella avhandlingsprojektet ska kunna genomföras.

Ansökan ska göras senast 2 mars 2020 via e-rekryteringssystemet.

Välkommen med din ansökan!

Varaktighet, arbetstid
100%. Tillträde: 2020-08-17 Visstidsanställning

Ersättning
Månadslön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2020-03-02
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Företag
Umeå universitet, Humanistisk fakultet

Jobbnummer
5083794


Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Umeå universitet, Humanistisk fakultet: